Drift af renseanlæg:

Aqua Service blev startet med det hovedformål at varetage drift og etablering af renseanlæg for industrien.

Baggrunden herfor var/er de senere års skærpede krav til spildevandsbehandling samt slambortskaffelse og de deraf affødte økonomiske konsekvenser for danske levnedsmiddelindustrier.

Især fødevareindustriens udgifter til spildevandsbehandling er siden starten af 90'erne steget voldsomt, ligesom vi de senere år har oplevet at kravene til vandforbrug, udledningskvalitet, sammensætning af slam, m.v. konstant udbygges og omfatter stadig flere stoffer og parametre.

Parallelt med de øgede krav er de kommunale vandafledningsafgifter steget voldsomt, og virksomhedernes behov for at skabe alternative løsninger er steget i takt med denne udvikling.

Mange levnedsmiddelvirksomheder foretager således i dag en mekanisk/kemisk forrensning af dets processpildevand før tilledning til det kommunale kloaksystem, for herigennem at minimere eller helt undgå betaling af særbidrag.

Enkelte fødevareindustrier har valgt at udtræde af det kommunale kloakopland, og har i stedet etableret eget renseanlæg med særskilt udledning.

Efter etablering af eget renseanlæg har mange virksomheder imidlertid måttet konstatere, at drift af mekanisk'kemisk'biologiske renseanlæg ikke er uproblematisk!

Virksomhederne har således skabt mulighed for at opnå en billigere rensning, men har reelt store problemer med at opnå dette i praksis og har i tilgift fået en række nye problemer at slås med.

Disse problemer ligger langt fra virksomhedens nuværende kompetenceområder og synes ofte uoverskuelige og stærkt frustrerende. Reelt kan problemerne kun løses af fagspecialister, hvilket virksomhederne af økonomiske hensyn ofte undlader.

Disse virksomheder har i nogle tilfælde opnået en besparelse på spildevandsbehandlingen, men fælles for dem alle er, at etablering af eget renseanlæg i vid udstrækning har medført intern frustration samt i en del tilfælde, et dårligt image udadtil (talrige overskridelser af rensekrav, lugtproblemer, m.v.).

Her kan det af Aqua Service udviklede koncept for outsourcing af driften anvendes.

Konceptet indebærer at Aqua Service overtager den daglige drift af renseanlægget samt helt eller delvist ansvaret for spildevandsrensningen i forhold til de offentlige myndigheder.

Herved opnås, at anlægget drives af specialister, der udover at sikre overholdelse af anlæggets udlederkrav også kan sikre en driftsøkonomisk optimal løsning.

Ofte vil de opnåede driftsbesparelser opveje de ekstra udgifter, der er forbundet med oprettelse af driftsaftalen. De interne resurser frigøres atter til produktionen, og virksomhedens forhold til kontrolmyndigheder, presse, m.v. belastes ikke længere på grund af dårlig og/eller utilstrækkelig spildevandsrensning.

For en "gennemsnits" levnedsmiddelvirksomhed vil spildevandsbehandlingen typisk udgøre 10 kr./m³ (flotation samt biologi).

Hertil kommer der en række "sidegevinster" som udfra en økonomisk målestok vanskeligt kan værdisættes. Ikke desto mindre kan betydningen heraf være betydelig for virksomheden:

  • Løbende ajourføring af gældende lovgivning på spildevands- og miljøområdet

  • Med ekspertise fra Aqua Service får virksomheden mulighed for at præge og påvirke fremtidig krav/lovgivning.

  • Mulighed for målrettet identifikation og udskiftning af problematiske stoffer i produktionen (tungmetaller, miljøfremmede stoffer, m.v.)

  • Opnåelse af vandbesparelse via samarbejde mellem virksomhedens teknikere og Aqua Service (Eks.: Vandforbrug nedsat fra 9,6 til 5,9 m³/tons produkt)

  • Det stabile renseresultat giver mulighed for genanvendelse af det rensede spildevand

  • Virksomheden kan benytte spildevandsrensningen i sin grønne profil


Driftsaftalen sikrer altså ikke kun, at virksomheden kan minimere udgiften til spildevandsrensning uden derved at skulle belaste sit eget personale, men giver samtidig virksomheden større mulighed for at forbedre udnyttelsen af en række forbrugsstoffer samt mulighed for at forbedre virksomhedens grønne profil.


Rose Poultry A/S:

Aqua Service overtog i 1996 driften af Rose Poultry A/S eget renseanlæg. Anlæggets kapacitet blev dimensioneret til 33.000 p.e., men belastes i dag med en forureningsmængde, der svarer til mere end 60.000 p.e.. Aqua Service har ligeledes overtaget kontakt til myndigheder, ansvarsforpligtigelser, m.v.. Renseanlægget, der blev igangsat den 1. januar 1995, er et mekanisk'kemisk'biologisk renseanlæg med biologisk fjernelse af næringssalte.


Launis Fiskekonserves A/S & Nielsens Fiskeeksport A/S:

1998/99 forestod Aqua Service dimensionering, projektering og opførelse af et mekanisk'kemisk'biologisk renseanlæg for virksomhederne Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S i Aalbæk. Anlæggets kapacitet svarer til ca. 120.000 pe, og blev idriftsat november 99, idet driften varetages af Aqua Service. Anlæggets udlederkrav fordrer rensegrader på 85 - 99,9 %, idet disse som minimum skal svare til det renseresultat, som kan opnås på et kommunalt renseanlæg.


Begge anlæg har særskilt udledning og er således ikke tilkoblet det kommunale kloakopland, hvilket sikrer virksomhederne en økonomisk gevinst samt stiller disse frit m.h.t. en række tiltag indenfor vandbehandling og renere teknologier som f.eks. genbrug af vand. Anlæggene døgnovervåges og er bl.a. udstyret med fjernkontrol/styring.


Til top